Beleidsplan 2016 - 2019


INLEIDING

Begin november 2015 nam Joep Dückers het initiatief tot oprichting van een Heemkundekring in Boekend, Blerick en Hout-Blerick (BBHB)1. Op 10 december 2015 kreeg een stuurgroep2 de opdracht mee de wensen, interesses en belangstelling te structureren. In dit beleidsplan staan zaken die de komende drie jaar richtinggevend zijn voor de opstart en aanloop van de Heemkundekring Blariacum. Het geeft antwoord op de vragen:

1. MISSIE - Waar staan we voor (tijdloos)?
2. VISIE - Wat is onze gewenste droomsituatie?
3. KERNWAARDEN - Waar geloven we in?
4. STRATEGIE - Hoe pakken we het aan?
5. DOELSTELLING - Wat zijn onze doelen?
6. ORGANISATIE - Wie doet wat?
7. MIDDELEN - Met welke middelen gaan we die realiseren?

1. MISSIE : Geen heden zonder verleden. Wij willen bij de inwoners van BBHB de belangstelling bevorderen, kennis vergroten en afstand verkleinen voor historisch relevante zaken. Onze huidige status quo kunnen we visualiseren in onderstaande SWOT-analyse:


2. VISIE : Onze Heemkundekring wil een gevestigde, deskundige en gewaardeerde aanvulling zijn voor de ons omringende Heemkundekringen. Zij wil samenwerkings-verbanden creëren met bestaande instellingen binnen de eigen regio (Stadsarchief, Open Monumenten, Stichting Kruisen & Kapellen, 'oude' verenigingen, omringende Heemkundekringen etc.).

3. KERNWAARDEN : Wat is onze identiteit? Waar geloven we in, wat verbindt ons en wie willen we zijn? Zie fig.2

4. STRATEGIE : Heemkundekring Blariacum is een vereniging op basis van co-creatie. Dit houdt in dat elk afzonderlijk lid vanuit zijn/haar eigen kracht en visie een bijdrage levert. We werken dus niet hiërarchisch maar gelijkwaardig. Zo kan een ieder ontdekken wat hij/zij kan en wil. We maken verbindingen met zo veel mogelijk mensen die onze missie delen. We bieden gelegenheid voor ontmoetingen . We bieden gelegenheid tot het geven van lezingen en workshops, een project oppakken en/of creëren etc.

5. DOELSTELLING : Heemkunde is 'de geschiedenis van de streek en haar bewoners'. Tot de doelgroep behoren de huidige en vroegere inwoners van BBHB, zowel leden als niet leden. De Heemkundekring Blariacum bevordert de belangstelling voor, vergroot de kennis van, en verkleint de afstand tot historisch relevante zaken, waaronder ook landschap en natuur, van vroeger en nu.


De vereniging heeft ten doel:

 • Het opwekken en bevorderen van daadwerkelijke belangstelling voor plaats en streek.
 • Het verzamelen, verwerven en beheren van goederen, boeken, naslagwerken, bronnen en archivalia, alles van historische betekenis;
 • Het onderzoeken en bestuderen van de verschillende aspecten die tot het begrip heemkunde behoren, zoals onder andere de plaatselijke geschiedenis, volksleven, landschap en milieu.
 • Het verlenen van medewerking aan het veilig stellen van heemkundig belangrijke terreinen, roerende en onroerende goederen, zaken en/of voorwerpen;
 • Het vastleggen van onderzoekingen en eventueel uitgewerkte studies.

Zij tracht dit doel onder te bereiken door expliciet naar buiten te komen:

 • Het doen houden van lezingen, studieavonden, het organiseren van excursies en tentoonstellingen.
 • Het inrichten en onderhouden van relevante documentaties,
 • Het (op termijn) uitgeven van een eigen periodiek waarin onder andere diverse studies over het heem gepubliceerd kunnen worden.
 • Het met woord en daad steunen van degenen die zich met het onderzoek van een bepaald heemkundig onderwerp bezighouden.
 • Het verlenen van medewerking aan het samenwerken met andere verenigingen en stichtingen, die eenzelfde of soortgelijk doel nastreven zoals in het voorgaande lid genoemd.

6. ORGANISATIE : Tot de doelgroep voor onze leden rekenen we de huidige en vroegere inwoners van BBHB. De leden kiezen hun bestuur. Werkgroepen worden gedragen door de belangstelling van de leden en de lokale interesses:

 • Streekgeschiedenis (Fort St.Michiel, Blariacum etc.);
 • Familiegeschiedenis (genealogie, bidprentjes, etc.);
 • Foto en film (Bliërick vruueger en noow);
 • Tradities (verenigingen, b.v. Schutterij);
 • Monumenten (i.o.m. Vereniging Kruisen en Kapellen, Open Monumenten etc.);
 • (ad hoc) Specifieke onderwerpen.

Werkgroepen rapporteren, houden regelmatig informative-uitwisseling met het bestuur. Het bestuur, dat de werkgroepen coördineert, faciliteert en stimuleert bij hun:

 • Studie
 • (Archief)onderzoek
 • Publikaties
 • Lezingen
 • Exposities

Bestuur onderhoudt tevens adhoc contacten met een adviesgroep. Dit zijn (individuele) personen / instellingen die adviseren op brede diversiteit (financiën, PR, professionaliteit).

Het bestuur bewaakt de grondregels, vastgelegd in de statuten. Dit zijn de bepalingen die ten grondslag liggen aan de vereniging, en die in de notarieel verleden akte van oprichting zijn vervat. De vereniging heeft de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling).

7. MIDDELEN : De Heemkundekring kring wil op de volgende manier geld werven:

 • Contributie;
 • Schenkingen;
 • Sponsoring;
 • Subsidies via fondsen en andere betrokken instanties;
 • Verkoop van artikelen en
 • alle andere verkrijgingen en baten.

1 En draagt de officiële naam Heemkundekring Blariacum
2 Joep Dückers, Riet Fleuren, Chrit Klerken, Frans van Leeuwen, Maikel van Vugt, Jan Titulaer


Goedgekeurd door het bestuur Blerick, 28 januari 2016