Huishoudelijk reglement

1. Doel vereniging

Heemkundekring Blerick-Boekend-Hout Blerick
heeft als doel het bevorderen van de belangstelling, de kennis te vergroten en de afstand te verkleinen voor historisch relevante zaken van vroeger en nu voor de Blerickse, Boekendse en Hout Blerickse bevolking.

- de geschiedenis van Blerick-Boekend en Hout Blerick te onderzoeken, op een verantwoorde manier vast te leggen en uit te dragen.

- naast historische gebeurtenissen gaat de aandacht ook uit naar gebouwen, archeologie, omgeving, taal, religie, de middenstand en persoonlijke foto’s en verhalen van bewoners. Het bestuur neem initiatief tot behoud van cultureel erfgoed en daagt de leden uit hieraan bij te dragen: ze studeren, beheren, verzamelen, adviseren, onderzoeken, publiceren en/of geven voorlichting tijdens stadswandelingen en lezingen. Daarmee inspireren ze elkaar, de bewoners en een groter publiek. Het grote draagvlak maakt dat de vereniging een serieuze gesprekspartner is voor de gemeente en andere instellingen.

2. Algemeen

2-1. De jaarlijkse contributie voor gewone leden bedraagt 15 euro per lid. Indien er meer dan één lid op hetzelfde adres woont, bedraagt de contributie voor de eerste persoon 15 euro en voor de andere(n) 10 euro per jaar.
2-2. Voor de jeugdleden geldt dezelfde regeling, maar het contributiebedrag is de helft van het contributiebedrag van gewone leden.
2-3. Voor nieuwe lidmaatschappen, die na 30 juni van een jaar ingaan, is voor dat betreffende jaar het halve contributiebedrag verschuldigd.

3. Het bestuur

3-1. Het bestuur initieert activiteiten die binnen de doelstelling van de vereniging vallen.
3-2. Het bestuur onderhoudt contact met de werkgroepen door jaarlijks een aantal bijeenkomsten bij te wonen.
3-3. Het bestuur onderhoudt contacten met heemkunde gerelateerde instellingen.
3-4. Het bestuur onderhoudt contacten met overheidsinstanties.
3-5. Van elk bestuurslid wordt verwacht dat hij geen tegenstrijdige belangen vertegenwoordigt. Zodra er sprake is van belangenverstrengeling moet hij dat melden en mag hij niet deelnemen aan de besluitvorming.
3-6. Na een bestuurswisseling zorgt ieder oud-bestuurslid voor een accurate overdracht van zaken die vallen binnen de verantwoordelijkheid en de functie.

Acties:
a. Elke wijziging wordt doorgeven aan Kamer van Koophandel. Het adres van de penningmeester is het vestigingsadres van de vereniging.
b. De e-mailadressen worden overdragen:
voorzitter@heemkundeblerick.nl
secretaris@heemkundeblerick.nl
penningmeester@heemkundeblerick.nl
e. Gegevens van een nieuwe penningmeester doorgeven aan de bank(en).
f. Zo nodig worden de sleutel(s) van de postbus en het archief overdragen.

4. Klankbordgroep
In de jaarvergadering wordt jaarlijks een nieuwe klankbordgroep benoemd, die uit minimaal drie leden en maximaal vijf leden bestaat. De klankbordgroep houdt zich actief op de hoogte van bestuurlijke activiteiten en is aan de leden verplicht zoveel mogelijk aanwezig te zijn bij ledenvergaderingen. Het bestuur kan bij de klankbordgroep altijd advies inwinnen omtrent zaken die niet kunnen wachten tot de eerstvolgende ledenvergadering.

5. Kascontrole

5-1. De kascontrolecommissie bestaat uit drie niet-bestuursleden die elk drie jaar deel uitmaken van de commissie.
5-2. De kascontrole moet vóór de jaarvergadering door minstens twee van de drie commissieleden worden uitgevoerd. De kascontrole wordt uitgevoerd over de boekhouding van het voorgaande jaar. In de jaarvergadering brengt de kascontrolecommissie verslag uit.
5- 3. De kascontrolecommissie is verplicht om in elk geval de begin- en eindsaldi van de bankrekeningen bij het schriftelijke verslag toe te voegen. Zie bijlage 1. Deze gegevens dienen te worden overgenomen van de originele bankafschriften. De secretaris archiveert dit verslag. Een tweede exemplaar van deze bijlage is bestemd voor de kascontrolecommissie van het daarop volgende jaar.

6. Bijeenkomsten voor leden

Het bestuur organiseert de algemene jaarvergadering en de ledenvergadering.

het bestuur organiseert een inloopavond of -middag. Er is dan gelegenheid het archief te raadplegen, andere leden te ontmoeten en met het bestuur informatie uit te wisselen.

7. Nieuwsbrief

Deze wordt momenteel gemaakt m.b.v. YMLP, Your Mailing List Provider.
De inhoud van de maandelijkse nieuwsbrief wordt aangeleverd door de secretaris die ook aangeeft wat er op de kabelkrant moet komen.
De nieuwsbrief beheerder zorgt voor:
a. het versturen van de nieuwsbrief naar alle leden en belangstellenden die zich hebben aangemeld. Zo mogelijk op de eerste van elke maand.
b. het versturen van de nieuwsbrief op papier aan de leden die geen e-mail hebben.
c. het nasturen van de laatste nieuwsbrief aan nieuwe abonnees indien dat gewenst is.
d. het aanleveren van gegevens aan de kabelkrant.
e. het bijhouden en veilig stellen van alle e-mailadressen.

8. Werkgroepen

*Streekgeschiedenis (Fort St.Michel, Blariacum etc,)

1. De leden komen eens per maand, op elke eerste donderdag van de maand bij elkaar.
2. De activiteiten zijn bedoeld ter bevordering van de archeologie in de gemeente Venlo.
3. De werkgroep werkt nauw samen met de bevoegde instanties waaronder de gemeente Venlo, de provincie en andere relevante organisaties en verenigingen.

*Familiegeschiedenis (genealogie, bidprentjes, etc)

*Foto en Film (Bliërick vruuger en noow)

*Tradities (oude verenigingen)

*Monumenten (gebouwen, kruisen en kapellen)

*Communicatie
De eindredacteur bewaakt de huisstijl en is verantwoordelijk voor alle teksten die de heemkundekring naar buiten brengt en verspreidt. Dit geldt voor o.a. ’t Maaserf, het E-nieuws, de Erfgoedkaart, alle uitgaven van de heemkundekring en alle artikelen en interviews in de media.

*Website
Een aantal leden wordt betrokken bij de ontwikkeling en het beheer van een nieuwe website.

Inventaris en onderhoud

Een aantal leden:
1. inventariseert alle apparatuur van de vereniging en zorgt voor het onderhoud ervan,
2. inventariseert het digitale archief op de pc van de heemkundekring,