1195441/2016/me

VERENIGING

Oprichting van:

Heemkundekring "Blariacum"


Heden, elf maart tweeduizend zestien, verschenen voor mij, mr. Marcellinus
Antonius Maria Grubben, notaris te Venlo:
 1. de heer JOZEF HUBERTUS ANTONIUS MARIE DUCKERS, wonende
  te 5926 TC Venlo, Claudiuslaan 7, geboren te Maasbree op
  negenentwintig februari negentienhonderd veertig, paspoortnummer
  NRBBDP208, afgegeven te Venlo op veertien november tweeduizend
  veertien, gehuwd;
 2. mevrouw MARIA HENRIETTE GERARDA SWINKELS, wonende te
  5921 KM Venlo, Antoniuslaan 274, geboren te Venlo op acht mei
  negentienhonderd zevendertig, paspoortnummer NM9505967,
  afgegeven te venlo op vijftien mei tweeduizend dertien, gehuwd;
 3. de heer CHRISTIAAN JOHANNES WILHELMUS ANTONIUS
  KLERKEN
  , wonende te 5922 AH Venlo, Burgemeester Gommansstraat
  149, geboren te Maasbree op zes oktober negentienhonderd
  achtendertig, identiteitskaartnummer IK26P9444, afgegeven te Venlo op
  twee september tweeduizend vijftien, gehuwd;
hierna samen te noemen: ‘de oprichters’.
De verschenen personen verklaarden als volgt.
OPRICHTING VERENIGING
De oprichters verklaren een vereniging op te richten en daarvoor de
volgende statuten vast te stellen.
STATUTEN
Naam.
Artikel 1.
De vereniging draagt de naam: Heemkundekring “Blariacum”.
Zetel.
Artikel 2.
De vereniging heeft haar zetel in Blerick, gemeente Venlo.
Doel.
Artikel 3.
 1. De vereniging heeft als doel het bevorderen van de belangstelling, de
  kennis te vergroten en de afstand te verkleinen voor historisch relevante
  zaken van vroeger en nu voor de bevolking van Blerick, Boekend en
  Hout Blerick.
  De vereniging beoogt het algemeen nut en heeft geen winstoogmerk.
  In het huishoudelijk reglement kunnen nadere specificaties worden
  opgenomen.
 2. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:
  1. het verzamelen, verwerven en beheren van goederen, boeken,
   naslagwerken, bronnen en archivalia, alles van historische
   betekenis;
  2. inspanningen te leveren voor het behoud van gebouwen en andere
   zaken die als monument of als karakteristiek en/of historisch
   relevant hiervoor in aanmerking;
  3. het mogelijk maken en verzorgen van heemkundige publicaties;
  4. het op actieve wijze leveren van een bijdrage tot het behoud of
   instandhouding van voor het heem waardevol geachte objecten en
   structuren.

Leden.
Artikel 4.
 1. De vereniging kent de volgende categorieën leden:
  1. gewone leden;
  2. jeugd of junior leden;
  3. ereleden;
  4. buitengewone leden.
 2. Gewone leden kunnen zijn natuurlijke personen, die op de eerste januari
  van een verenigingsjaar de achttienjarige leeftijd hebben bereikt.
  Jeugdleden kunnen zijn natuurlijke personen die op de eerste januari
  van een verenigingsjaar de zestienjarige leeftijd nog niet hebben bereikt.
  Jeugdleden worden met ingang van het verenigingsjaar volgend op dat,
  waarin zij de leeftijd van zestien jaren hebben bereikt, van rechtswege
  gewoon lid.
  Ereleden zijn zij, die zich op bijzondere wijze jegens de vereniging
  onderscheiden hebben, en tot erelid zijn benoemd bij daartoe door de
  algemene vergadering genomen besluit.
  Ereleden hebben dezelfde rechten en verplichtingen als door de wet en
  in deze statuten aan gewone leden zijn toegekend, met inachtneming
  van artikel 8 lid 3.
  Buitengewone leden kunnen zijn overheidslichamen, openbare
  instellingen, stichtingen, verenigingen, vennootschappen of corporaties.
 3. Jeugdleden zijn geen leden in de zin der wet, doch zij hebben
  behoudens dat zij geen stemrecht hebben, niet tot bestuurslid kunnen
  worden benoemd, noch de bevoegdheid hebben als bedoeld in artikel
  13 lid 4 - overigens dezelfde rechten en verplichtingen als in de wet en
  deze statuten aan de overige leden zijn opgelegd.
  Bij de stemming in de algemene ledenvergadering hebben zij een
  adviserende stem.

Aanmelding en toelating.
Artikel 5.
 1. Aanmelding als lid van de vereniging geschiedt door het indienen bij de
  secretaris van het bestuur van een ingevuld en ondertekend
  aanmeldingsformulier. Betreft het een aanmelding van een minderjarige,
  dan moet dit formulier mede zijn ondertekend door de persoon, die het
  gezag uitoefent over deze minderjarige.
 2. Het bestuur beslist omtrent de toelating van gewone leden en
  jeugdleden.
 3. Bij niet-toelating door het bestuur tot gewoon lid of jeugdlid kan de
  algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.

Einde van het lidmaatschap.
Artikel 6.
 1. Het lidmaatschap van de vereniging eindigt:
  1. door het overlijden van het lid;
  2. door schriftelijke opzegging door het lid aan de secretaris van het
   bestuur;
  3. door opzegging namens de vereniging; deze opzegging kan gedaan
   worden, wanneer een lid niet meer voldoet aan de vereisten die door
   de statuten voor het lidmaatschap zijn gesteld, wanneer hij zijn
   verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook wanneer
   redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het
   lidmaatschap te laten voortduren;
  4. door ontzetting; deze kan alleen worden uitgesproken bij besluit van
   de algemene vergadering, wanneer een lid in strijd met de statuten,
   reglement en/of besluiten van de vereniging handelt of de vereniging
   op onredelijke wijze benadeelt.
 2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan op elk moment
  geschieden en dient schriftelijk te gebeuren.
 3. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.
 4. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een
  besluit, waarbij de verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn
  verzwaard, te zijnen opzichte uit te sluiten.
 5. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging
  op grond dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden
  het lidmaatschap te laten voortduren, staat de betrokkene binnen een
  maand na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep
  open op de algemene vergadering. Hij wordt daartoe ten spoedigste
  schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld.
  Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid
  geschorst.
 6. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt,
  blijft de contributie over het gehele verenigingsjaar verschuldigd.
 7. In de gevallen genoemd in lid 1 onder a en c van dit artikel, eindigt het
  lidmaatschap onmiddellijk, maar is het bepaalde in het vorige lid
  onverminderd van toepassing.

Schorsing.
Artikel 7.
 1. Leden, die handelen in strijd met statuten en/of huishoudelijk reglement
  van de vereniging of die zich niet gedragen naar de besluiten van de
  algemene vergadering of naar besluiten die het bestuur van de
  vereniging krachtens de statuten of ingevolge opdracht van de algemene
  vergadering genomen heeft, kunnen door het bestuur worden geschorst
  voor maximaal vier weken. Bij een schorsing voor een langere periode
  dient het bestuur aan de algemene vergadering een voorstel te doen tot
  ontzetting uit het lidmaatschap.
 2. Geschorste leden zijn verstoken van alle rechten, welke uit het
  lidmaatschap voortvloeien, doch behouden het recht tijdens de
  algemene vergadering, waar hun schorsing en/of voorgestelde
  ontzetting wordt behandeld, aan de beraadslaging deel te nemen.

Contributie.
Artikel 8.
 1. De gewone leden en de buitengewone leden moeten een jaarlijkse
  contributie betalen, die bij besluit van de algemene vergadering wordt
  vastgesteld en die per categorie kan worden bepaald.
 2. De algemene vergadering kan bepalen dat nieuw toegetreden leden,
  ereleden daaronder niet begrepen, een entreegeld moeten betalen.
 3. Ereleden zijn vrijgesteld van de verplichting tot betaling van contributie. _
 4. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke
  ontheffing van de verplichting tot het betalen van contributie en/of _
  entreegeld door gewone leden en jeugdleden te verlenen.

Geldmiddelen.
Artikel 9.

De geldmiddelen van de vereniging worden verkregen uit:

 1. contributies en entreegelden van leden;
 2. subsidies;
 3. erfstellingen, legaten en schenkingen;
 4. eventuele andere baten, zoals opbrengsten van activiteiten


Bestuur.
Artikel 10.
 1. Het bestuur bestaat uit minimaal drie leden, waaronder een voorzitter,
  een secretaris en een penningmeester, die allen meerderjarig moeten
  zijn. De functie van secretaris en penningmeester kunnen in één
  persoon verenigd zijn.
  Ten hoogste de helft van het aantal bestuurders mag met een andere
  bestuurder een familieband hebben. Onder familieband wordt verstaan
  bloed- of aanverwantschap tot en met de vierde graad en de
  hoedanigheid van echtgenoot, geregistreerd partner of andere
  levensgezel.
 2. Bestuursleden worden gekozen en benoemd door de algemene
  vergadering.
  Verkiesbaar tot bestuurslid zijn alleen gewone leden.
 3. De voorzitter wordt door de algemene vergadering in functie gekozen,
  de overige bestuursfuncties worden door de gekozenen in onderling
  overleg verdeeld.
 4. De benoeming van bestuursleden geschiedt uit één of meer
  voordrachten. Tot het opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd
  zowel het bestuur als vijf gewone leden. De voordracht van het bestuur
  wordt bij de oproeping voor de vergadering meegedeeld. Een voordracht
  door vijf of meer gewone leden moet tenminste vierentwintig uur vóór de
  aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden
  ingediend. Is geen voordracht opgemaakt, dan is de algemene
  vergadering vrij in de keus.
 5. De algemene vergadering kan een bestuurslid tijdelijk schorsen als
  bestuurslid of ontzetten uit het bestuurslidmaatschap.
  Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af, volgens een
  door het bestuur op te maken rooster van aftreding. De aftredende kan
  zich herkiesbaar stellen. Wie in een tussentijdse vacature wordt
  benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in. Na
  afloop van deze zittingsperiode kan hij nog maximaal één periode van
  maximaal drie jaar achtereen deel uitmaken van het bestuur. Het
  bestuurslidmaatschap eindigt door het eindigen van het lidmaatschap
  van de vereniging en/of wanneer het bestuurslid zijn functie wenst neer
  te leggen of neer moet leggen wegens ontzetting uit het
  bestuurslidmaatschap.
 6. Bij een vacature in het bestuur benoemt de eerstvolgende algemene
  vergadering een opvolger.
 7. Indien in het bestuur één of meer vacatures ontstaan, blijven de
  overblijvende bestuursleden een bevoegd college vormen, tenzij het
  aantal zitting hebbende bestuursleden minder bedraagt dan het aantal
  vacatures. In dat laatste geval zijn de overgebleven bestuursleden
  verplicht binnen een termijn van één maand na het ontstaan van de
  laatste vacature een algemene vergadering bijeen te roepen, waarin
  wordt voorzien in de ontstane vacatures.
 8. Bestuursbesluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van
  stemmen. Indien de stemmen staken is de stem van de voorzitter of
  diens plaatsvervanger beslissend.
 9. Van het verhandelde in elke vergadering worden notulen opgemaakt, die
  door de voorzitter en de secretaris worden vastgesteld.

Taak en bevoegdheden van het bestuur.
Artikel 11.
 1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. Het bestuur
  vertegenwoordigt de vereniging. De vereniging wordt tevens in en buiten
  rechte vertegenwoordigd door de voorzitter tezamen met de secretaris of
  door de voorzitter tezamen met de penningmeester of door de secretaris
  tezamen met de penningmeester.
 2. Het bestuur is slechts, met goedkeuring van de algemene vergadering,
  bevoegd tot:
  1. het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of
   bezwaren van registergoederen;
  2. het sluiten van overeenkomsten, waarbij de vereniging zich als borg
   of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk
   maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde
   verbindt;
  3. het verrichten van rechtshandelingen waarvan de financiële
   betekenis óf onbepaald is óf een bij huishoudelijk reglement te
   bepalen bedrag te boven gaan, óf waardoor de vereniging voor
   langer dan één jaar gebonden wordt;
  4. het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een
   (bank)krediet wordt verleend;
  5. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen
   van geld, waaronder niet is begrepen het gebruikmaken van een aan
   de vereniging verleend bankkrediet;
  6. het aangaan van dadingen;
  7. het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale
   procedures, doch met uitzondering van het nemen van conservatoire
   maatregelen en van het opnemen van die rechtsmaatregelen, die
   geen uitstel kunnen lijden. Op het ontbreken van deze goedkeuring
   van de algemene vergadering kan, behoudens de sub 3a en b
   genoemde handelingen door en tegen derden geen beroep worden
   gedaan.
  8. het huren, verhuren of op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen
   en geven van registergoederen;
  9. het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten.
 3. Het bestuur kan met inachtneming van de voorgaande leden binnen de
  grens van zijn bevoegdheden één of meer van zijn leden schriftelijk
  machtigen voor het bestuur of de vereniging op te treden.

Rekening en verantwoording.
Artikel 12.
 1. Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
 2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging
  zodanig aantekening te houden, dat daaruit te allen tijde haar rechten en
  verplichtingen kunnen worden gekend.
 3. Jaarlijks wordt in het eerste kwartaal een algemene vergadering, de
  jaarvergadering, gehouden en daarin brengt het bestuur zijn jaarverslag
  uit en doet, onder overlegging van een balans en een staat van baten en
  lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen
  verenigingsjaar gevoerde bestuur.
 4. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie
  van tenminste twee personen die geen deel mogen uitmaken van het
  bestuur.
  Deze commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het
  bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar
  bevindingen uit.
  Verkiezing, vervanging en/of aftreden van deze commissieleden wordt
  nader geregeld bij het huishoudelijk reglement.
 5. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzonder
  boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie van onderzoek zich
  door een deskundige laten bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de
  commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar
  desgewenst de kas en/of de waarden te vertonen en inzage van de
  boeken en bescheiden van de vereniging te geven.
 6. De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene
  vergadering worden herroepen, doch slechts door benoeming van een
  andere commissie.

Algemene vergaderingen.
Artikel 13.
 1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle
  bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur
  zijn opgedragen.
 2. Op de jaarvergadering, als bedoeld in artikel 12 lid 3 komen onder meer
  aan de orde:
  1. de notulen van de laatstgehouden algemene vergadering;
  2. het jaarverslag, als bedoeld in artikel 12 lid 3;
  3. het verslag door de commissie, als bedoeld in artikel 12 lid 4;
  4. de rekening en verantwoording, als bedoeld in artikel 12 lid 3;
  5. de benoeming van de in artikel 12 genoemde commissie voor het
   volgende verenigingsjaar;
  6. de vaststelling van de contributie, eventueel entreegeld;
  7. de begroting van het volgende verenigingsjaar;
  8. de verkiezing van de voorzitter van het bestuur;
  9. de verkiezing van de andere bestuursleden;
  10. de verkiezing van commissies;
  11. voorstellen van de zijde van het bestuur;
  12. voorstellen, ingediend door de leden;
  13. wat verder ter tafel komt.
 3. Andere algemene vergaderingen dan de voorbedoelde jaarvergadering
  worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk acht of wanneer
  het daartoe volgens de wet of de statuten verplicht is.
 4. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste één/tiende
  van het aantal stemgerechtigde leden verplicht tot het bijeenroepen van
  een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier
  weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt
  gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door
  oproeping overeenkomstig artikel 14, of bij advertentie in tenminste één
  ter plaatse waar de vereniging gevestigd is veel gelezen dagblad.

Bijeenroeping algemene vergadering.
Artikel 14.
 1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur.
  De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van alle leden met
  inachtneming van een termijn van tenminste tien dagen, zulks met
  inachtneming van de artikelen 18 en 19.
 2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld,
  onverminderd het bepaalde in de artikelen 18 en 19.

Toegang en stemrecht.
Artikel 15.
 1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden van de
  vereniging.
 2. Over toelating van anderen dan de in lid 1 bedoelde personen beslist de
  algemene vergadering.
 3. Zowel gewone leden als jeugdleden als ereleden van de vereniging
  hebben één stem.
 4. Een lid kan slechts voor één ander lid zijn stem uitbrengen en alleen op
  grond van een schriftelijke volmacht.

Voorzitterschap-notulen.
Artikel 16.
 1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het
  bestuur. Ontbreekt de voorzitter dan treedt één van de andere
  bestuursleden, die daartoe bij voorbaat door het bestuur wordt
  aangewezen, op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap
  voorzien, dan voorziet de vergadering zelf in haar leiding.
 2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of
  een ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen
  gehouden, die na goedkeuring door de algemene vergadering in haar
  eerstvolgende vergadering alsdan door de voorzitter en de notulist
  worden vastgesteld en ondertekend. Zij die de vergadering bijeenroepen
  als bedoeld in artikel 13 lid 4, kunnen een notarieel proces-verbaal van
  het verhandelde doen opmaken.

Besluitvorming.
Artikel 17.
 1. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat
  door de vergadering een besluit is genomen, is beslissend. Hetzelfde
  geldt voor de inhoud van een genomen besluit voor zover gestemd werd
  over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
 2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid
  bedoeld oordeel de juistheid ervan betwist, dan vindt een nieuwe
  stemming plaats, wanneer de meerderheid van de vergadering of, indien
  de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde,
  een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe
  stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
 3. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle
  besluiten van de algemene vergadering genomen met volstrekte
  meerderheid van stemmen.
 4. Blanco stemmen worden beschouwd niet te zijn uitgebracht.
 5. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte
  meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede stemming plaats. Heeft
  ook dan niemand de meerderheid verkregen, dan vinden
  herstemmingen plaats totdat hetzij één persoon de volstrekte
  meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd
  en de stemmen staken. Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet
  begrepen is de tweede stemming) wordt telkens gestemd tussen de
  personen op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd, evenwel
  uitgezonderd de persoon, op wie bij die voorafgaande stemming het
  geringste aantal stemmen is uitgebracht. Is bij die voorafgaande
  stemming het geringste aantal stemmen op meer dan één persoon
  uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt, op wie van die personen
  bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden
  uitgebracht. Ingeval bij een stemming tussen twee personen de
  stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen.
 6. Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van
  personen dan is het voorstel verworpen.
 7. Stemmingen niet rakende verkiezing van personen geschieden
  mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht
  of één der stemgerechtigden zulks vóór de stemming verlangt.
  Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde
  hoofdelijke of schriftelijke stemming verlangt. Stemmingen over
  personen geschieden uitsluitend schriftelijk. Schriftelijke stemming
  geschiedt bij ongetekende gesloten briefjes.
 8. Een éénstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een
  vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur
  genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.
 9. Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig zijn, kunnen
  geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen,
  omtrent alle aan de orde komende onderwerpen, dus mede een voorstel
  tot statutenwijziging of tot ontbinding, ook al heeft geen oproeping
  plaatsgehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschiedt of is
  enig ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van
  vergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit niet in acht
  genomen.

Statutenwijziging.
Artikel 18.
 1. De statuten van de vereniging kunnen worden gewijzigd door een besluit
  van een algemene vergadering, mits de oproeping tot deze vergadering
  tenminste tien dagen tevoren heeft plaatsgevonden en in de oproeping
  het voorstel tot statutenwijziging woordelijk is vermeld.
 2. Een besluit tot statutenwijziging moet worden genomen met een
  volstrekte meerderheid van tenminste twee/derde van de geldig
  uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin tenminste een/vierde
  van het aantal stemgerechtigde leden aanwezig is. Is niet een/vierde van
  de stemgerechtigde leden aanwezig, dan wordt uiterlijk één maand
  daarna een tweede vergadering bijeen geroepen en gehouden, waarin
  over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is
  geweest, ongeacht het aantal aanwezige leden, kan worden besloten,
  mits met een volstrekte meerderheid van tenminste twee/derde van de
  uitgebrachte stemmen.
 3. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat van deze
  statutenwijziging een notariële akte is opgemaakt.

Ontbinding.
Artikel 19.
 1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene
  vergadering; het bepaalde in de leden 1 en 2 van het voorgaande artikel
  is van overeenkomstige toepassing.
 2. Bij het besluit tot ontbinding, dat in de algemene vergadering wordt
  genomen, dient te worden vastgelegd welke zaken zullen worden
  overgedragen aan één of meer instantie(s).
  De betreffende instantie(s) dient/dienen een instelling te zijn met een
  soortgelijk doel dan wel vergelijkbaar doel als de onderhavige
  vereniging.
 3. Een batig liquidatiesaldo wordt besteed ten behoeve van een algemeen
  nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling
  (uitvoeringsregeling Algemene Wet inzake Rijksbelasting geldend vanaf
  een januari tweeduizend zestien).
 4. De vereffening van het vermogen van de ontbonden vereniging
  geschiedt door het bestuur, tenzij bij het besluit tot ontbinding één of
  meer anderen tot vereffenaar zijn aangewezen.

Huishoudelijk Reglement.
Artikel 20.
 1. De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen.
 2. Een huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar
  die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.

SLOTVERKLARINGEN
De verschenen personen verklaarden ten slotte:
Eerste bestuur
Het eerste bestuur bestaat uit drie (3) leden.
In afwijking van de in de statuten voorgeschreven procedure, worden voor
de eerste maal tot bestuurslid benoemd:
 1. de comparant sub 1. voornoemd, als voorzitter;
 2. de comparante sub 2. voornoemd, als secretaris/penningmeester;
 3. de comparant sub 3. voornoemd, als lid.

Eerste boekjaar
Het eerste boekjaar van de vereniging eindigt op eenendertig december
tweeduizend zestien.
Adres
Het adres van de vereniging is Claudiuslaan 7 te 5926 TC Venlo.
Inschrijving in het handelsregister
Het bestuur draagt zorg voor onmiddellijke eerste inschrijving van de
vereniging in het handelsregister, om te voorkomen dat de bestuursleden
hoofdelijk aansprakelijk blijven voor verbintenissen van de vereniging.
WOONPLAATSKEUZE
Partijen kiezen voor alles wat deze akte betreft woonplaats op het kantoor
van de notaris, bewaarder van deze akte.
AANGEHECHTE STUKKEN
Aan deze akte zijn geen stukken gehecht.
SLOT VAN DE AKTE Waarvan akte is verleden te Venlo, op de datum in het hoofd van deze
akte vermeld.
De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend. De zakelijke inhoud van
de akte is door mij aan de verschenen personen opgegeven en toegelicht,
waarbij ik tevens heb gewezen op de gevolgen die voor de verschenen
personen uit de inhoud van deze akte voortvloeien.
De verschenen personen hebben verklaard tijdig voor het verlijden van de
inhoud van deze akte te hebben kennis genomen en met de inhoud in te
stemmen.
Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst
door de verschenen personen en vervolgens door mij, notaris, om vijftien uur
dertig (15.30 uur).
(Volgen handtekeningen)
UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT